PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY

Pri všetkých systémoch ponúkame možnosť pripojenia Vášho objektu na náš pult centrálnej ochrany, kde máme možnosť 24 hodín denne monitorovať technický stav Vášho poplachového systému a preveriť signál o narušení našou zásahovou jednotkou.

Pult centrálnej ochrany (PCO) je zariadenie určené na zachytenie a monitorovanie správ a poplachových stavov z chránených objektov napojených na PCO. Podľa povahy prijatého signálu operátor PCO vysiela k objektu zásahovú jednotku za účelom preverenia daného signálu, ktorá operátora informuje o stave objektu. Zásahová jednotka je s operátorom PCO v neustálom spojení, je vybavená vecnými bezpečnostnými prostriedkami a krátkymi strelnými zbraňami. Po príchode k objektu zásahová jednotka vykoná kontrolu objektu a v prípade narušenia objektu zasiahne proti páchateľovi a zamedzí vzniku ďalších škôd na majetku.

 

Služby pultu centrálnej ochrany:

 • nepretržité monitorovanie Vášho objektu operátorom v službe
 • v prípade prijatia signálu o narušení objektu okamžité vyslanie zásahovej jednotky a informovanie kontaktnej osoby
 • zaistenie narušiteľa objektu zásahovou jednotkou, zamedzenie vzniku ďalších škôd
 • komunikácia s použitím vopred dohodnutého hesla pri výmene informácii o stave Vášho objektu
 • kontrola automatických signálov spojenia a stavu prenosovej cesty s Vaším objektom
 • sledovanie výpadkov elektrickej siete a napätia v záložnom zdroji poplachového systému, následné informovanie o týchto skutočnostiach
 • dosledovanie zakódovania Vášho objektu po Vami stanovenom čase
 • súčinnosť s ostatnými bezpečnostnými zložkami

Videopult ALTYS:

 • Ochrana objektu prostredníctvom kamerového systému inteligentnými kamerami s videoanalýzou (narušenie priestoru, vstup do chránenej oblasti, rozpoznanie osoby alebo vozidla, eliminácia falošných poplachov).
 • Celý chránený (väčšinou vonkajší) priestor zabezpečujeme inteligentnými kamerami s videoanalýzou s prenosom poplachovej udalosti na VIDEOPULT ALTYS.
 • V prípade zaznamenania poplachovej udalosti  VIDEOPULT okamžite vyhodnotí narušenie chráneného priestoru, operátor PCO zistí dôvody narušenia a zabezpečí okamžite  výjazd Polície v zmysle zákona.
 • Nezanedbateľná úspora finančných prostriedkov oproti  mzdovým nákladom na fyzické stráženie a kvalitatívne vyššia ochrana objektu a majetku zákazníka.

STRÁŽNA SLUŽBA

Poskytujeme v rozsahu :

 • ochrana majetku na verejne prístupných a iných miestach
 • ochrana osoby
 • ochrana majetku a osôb pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osôb
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb
 • vypracovanie plánu ochrany

Ponúkané služby sú poskytované diskrétne, na profesionálnej úrovni, s dôrazom na výber bezpečnostných pracovníkov a s dôsledným dodržovaním pracovnoprávnych predpisov. Máme schopnosť pružne sa prispôsobovať požiadavkám zákazníka, vytvárame protipól rastúcej kriminality. Ponúkame širokému spektru zákazníkov alternatívu spojenú s komplexnou službou.

Uplatňovaním prísnych kritérií na výber svojich zamestnancov, dlhoročnou praxou, dávame záruky výkonu služby občiansky morálne bezúhonnými, odborne zdatnými, bezpečnostnými a riadiacimi pracovníkmi, schopnými plného nasadenia pri ochrane Vašich obchodných záujmov a Vášho majetku.

Starostlivo zvažujeme nielen fyzickú a duševnú zdatnosť, výsledky na predchádzajúcich pracoviskách, ale aj povahu a osobný prístup k tejto špeciálnej práci. Po prijatí do pracovného pomeru prechádzajú naši zamestnanci pravidelnými fyzickými testami a zdravotnými previerkami zameranými na zvýšenie schopnosti zvládať každú rizikovú situáciu. Na zabezpečenie úloh, kladených na našich pracovníkov zákazníkom, máme možnosť použiť širokú škálu technických prostriedkov.

Podľa požiadaviek zákazníka môžeme vybaviť našich pracovníkov rôznymi druhmi "miernejších bezpečnostných prostriedkov" (tonfy, slzný plyn, paralyzátory, putá a pod.), rádiovým spojením, až po špeciálnu výstroj pre zabezpečenie v mimoriadnych situáciách.