Zelená energia od ALTYSu

Fotovoltické elektrárne

ALTYS spol. s r.o. Vám ponúka montáže fotovoltických systémov

V roku 2022 sme našu činnosť rozšírili o montáže zariadení na získavanie energie z obnoviteľných zdrojov. Poskytujeme návrh, predaj, montáž a servis fotovoltických systémov aj s pomocou dotácie Zelená domácnostiam.

Našim cieľom je okrem ochrany majetku a osôb zároveň šetriť energiu, pretože energia zo slnka je nevyčerpateľná a poskytuje nezávislosť od energetických spoločností.

ON GRID FTVE sú stále pripojené na distribučnú sústavu, menič pracuje len v prítomnosti sieťového napätia (pri výpadku elektrickej energie nevyrába, ani keď svieti slnko). Sú jednofázové a trojfázové.

JEDNOFÁZOVÉ PRIPOJENIE

Jednofázové pripojenie sa používa ako „lacné“ riešenie pri spotrebe v domácnosti do cca 3 MWh/rok. Je potrebný fotovoltický panel (FTVP) s výkonom približne 3 kWp, s trochou rezervy 3,5 kWp; menič s výkonom 3,3 kW je dostatočný.

Pri jednofázových systémoch si distribučná sústava spravidla nevyžaduje žiadne dodatočné zariadenia okrem nastavenia bezpečnostných parametrov lokalizovaných na Slovensku a prehlásenie o zhode CE.

Každý menič uvádzaný na Slovensko musí mať prehlásenie o zhode dovozcu meniča na Slovensko! Jedine tak sa dá vyhnúť prípadným problémom s pripojením do DS a zároveň mať firmu, ktorá zodpovedá za uvedenie meniča na slovenský trh.

TROJFÁZOVÉ PRIPOJENIE

Pri trojfázových pripojeniach už spomenieme zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorý rozdeľuje FTVE zjednodušene ako:

  • malý zdroj do 10 kWp
  • lokálny zdroj nad 10 kWp

Malý zdroj

Výroba elektriny z malého zdroja, ktorá sa nepovažuje za podnikanie podľa osobitného predpisu, má pri splnení podmienok nárok na:

  • bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom
  • bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase.

Celkový inštalovaný výkon malého zdroja pritom nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze.

Lokálny zdroj

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji je odberateľ elektriny v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja, ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy.

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý spĺňa podmienky, má právo na:

  • bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej sústavy prevádzkovateľom distribučnej sústavy v odovzdávacom mieste, ktoré je identické s odberným miestom výrobcu elektriny v lokálnom zdroji
  • bezplatnú výmenu určeného meradla prevádzkovateľom distribučnej sústavy za určené meradlo, ktoré zaznamenáva odobrané množstvo elektriny z distribučnej sústavy a dodané množstvo elektriny do distribučnej sústavy
  • prednostné pripojenie do distribučnej sústavy vrátane prednostného pripojenia pred zariadeniami na výrobu elektriny

Hlavný rozdiel medzi malým zdrojom a lokálnym zdrojom je, že malý zdroj má povinnosť pripojiť sa do DS, pričom lokálny zdroj sa nemusí pripojiť, ak nemá voľnú kapacitu určenú MHSR.

ON GRID meniče – okrem zhody s STN normami – by mali mať lokalizáciu na slovenské podmienky distribučných spoločností, mali by byť inštalované školenými pracovníkmi, a čo je tiež dôležité, musia byť spôsobilé, prípadne schválené, na pripojenie do slovenskej DS.

Pripojenie FTVE je vždy v kompetencii správcu distribučnej siete ZsDIS, SSD a VSD, pričom, žiaľ, každá DS má svoje pravidlá a podmienky, ktoré treba splniť.

Naše realizácie

Princíp fungovania FVE

Sieťové systémy

Princíp využitia energie spočíva v tom, že vyrobená energia z FVE je okamžite spotrebovaná v mieste výroby. Ak výkon FVE nepostačuje na pokrytie spotreby celého objektu, energia je doplnená z distribučnej siete. V opačnom prípade, ak je energia z FVE nadbytok, možno ju buď dodávať bezplatne do distribučnej siete (záleží na podmienkach distribučnej spoločnosti), alebo pomocou regulátora prebytkov efektívne využiť a prebytočnú energiu presmerovať do vhodných spotrebičov, čím sa využije všetka vyrobená energia.

60 % celkovej spotreby tvorí energia na vykurovanie

Výroba tepla a vykurovanie tvorí najväčší podiel na spotrebe energie v domácnosti. V závislosti od energetickej spotreby domu, jeho dispozície, investičných a prevádzkových nákladov investora je veľa možností ako zabezpečiť správny zdroj tepla a vykurovacej sústavy.

Fotovoltika v našich zemepisných šírkach slúži len ako podporný / doplnkový zdroj pre hlavný zdroj tepla napr. tepelné čerpadlo, elektrický kotol, kotol na pelety, pevné palivo či plyn.

20% energie spotrebuje ohrev TUV

Ohrev vody je možné zabezpečiť elektricky, fotovoltickým ohrevom vody alebo fotovoltickým zariadením s ohrevom vody. Zariadenie na ohrev vody je vhodné doplniť do každej existujúcej fotovoltickej inštalácie.

20% tvorí spotreba elektriny

Inštaláciou fotovoltického zariadenia ako zdroja elektrickej energie, môžeme výrazne znížiť spotrebu elektriny v domácnosti. Je však potrebné využívať reguláciu/riadenie vyrobenej elektriny a zapínať jednotlivé spotrebiče v čase výroby elektriny alebo inštalovať batériu na jej uskladnenie.

Optimálny riešením je kombinácia inštalácie domáceho energetického úložiska ESS spolu s využitím služby „VIRTUALNA BATÉRIA“ resp. „požičovňa elektriny“ od spoločností dodávajúcich elektrickú energiu.

Zabezpečí maximálnu mieru využitia vyrobenej elektriny, zálohu energie pri výpadku siete, buduje energetickú sebestačnosť a nezávislosť.

PREVÁDZKOVANIE ON GRID FOTOVOLTICKEJ ELEKTRÁRNE

Pri prevádzkovaní ON GRID fotovoltickej elektrárne vznikajú skoro vždy prebytky výroby. Tie buď regulujeme, alebo ich môžeme využívať.

Regulácia prebytkov

Prebytky regulujeme tak, aby bol prestup do siete 0 kWh – menič tlmí výrobu na strane fotovoltických panelov do veľkosti spotreby v objekte. Tým sa však stráca možná energia, ale ak nemôžeme do siete dodávať prebytky, je to jediná možnosť. Používajú sa na to regulačné obvody na vstupe do objektov prepojené s meničmi.

Využívanie prebytkov

Každá FVE by mala mať aj doplnkový energetický manažment pre možnosti riadenia prebytkov a regulovania spotreby vo finančne nevýhodných intervaloch.

  • Najzaujímavejšou možnosťou je „uskladňovanie“ energie do DS – po dohode s dodávateľom energie (nie DS) mu môžeme prebytky dodať a potom ich odoberať za dohodnutých podmienok späť. Dodávatelia elektriny ponúkajú napríklad služby ako požičovňa elektriny či virtuálna batéria (ZSE, SSE…).
  • Využiť možno aj zariadenia na spínanie externých úložísk energie (zásobník na teplú vodu), spúšťanie klimatizácií, tepelného čerpadla
  • Poslednou možnosťou je nabíjanie elektromobilu, prípadne plug-in hybridného automobilu.

Netreba zabúdať na to, že využívanie FVE je aj o prístupe užívateľov, a to najmä vo vzťahu k vykonávaniu odkladných činností počas slnečných hodín, prípadne pripájaniu zariadení, ktoré sa nemusia využívať trvalo. Spomenúť by sme mohli ešte samotný výkon fotovoltického zariadenia (FVZ) z pohľadu jeho návrhu, keďže výrobca elektrickej energie je každý, kto má FVE na streche.

Platí pritom, že nemôže prekročiť rezervované kapacity odberu, teda maximálny výkon môže byť iba taký, aký má maximálny dovolený odber. Preto ak máme napríklad namerané maximum 50 kW, nemôžeme mať FVZ s väčším maximálnym výkonom ako 50 kWp, pretože by sa nám mohol vypínať hlavný istič. Prúd tečie obomi smermi pri odbere aj výrobe, tzn. ak máme spotrebu 0, tečie do siete z FVZ maximálny možný prúd.

ON GRID fotovoltickými elektrárňami nad 500 kW už podliehajú procesom zložitého schvaľovania a iným povoleniam.